Privacy policy

Privacy policy

  1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

 

1.1.    De website beschikbaar op het adres hyperlink invullen https://vetsandco.be wordt uitgebaat door en is eigendom van rechtsvorm Dac Vets & Co, BE0899873651 met zetel te Adegem Dac Vets & Co.

 

1.2.    Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dac Vets & Co, onder meer op of via https://vetsandco.be. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van Dac Vets & Co) noch van  andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op https://vetsandco.be wordt verwezen.

Dac Vets & Co  raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

 

1.3.    Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj. De aangestelden of medewerkers van Dac Vets & Co die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

 

1.4.    Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘omschrijving’ op https://vetsandco.be. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@vetsandco.be. Dac Vets & Co zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

 

1.5.    Dac Vets & Co behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 28/11/2018.

 

 

2.    Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm:            Commanditaire vennootschap                 

 

Vennootschapsnaam:         Dac Vets & Co Comm. V.             

 

Handelsnaam:             Dac Vets & Co             

Maatschappelijke zetel:     Staatsbaan 119

                     9991 Adegem

                        

Ondernemingsnummer:     BE0899873651             

 

Telefoonnummer:         050 71 90 13         

 

E-mail:                 info@vetsandco.be                 

Hyperlink Website:          https://vetsandco.be             

3.    Hoe kunt u onze Data Protection Officer contacteren?

 

    In te vullen - indien van toepassing

 

4.    Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

4.1.    Dac Vets & Co verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

    Voor bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse (Analytisch)

 

4.2.    Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor directe marketing.

 

4.3.    De verwerking van uw persoonsgegevens maakt niet het voorwerp uit van geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering - specifiëren.

 

5.    Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

5.1.    Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:

 

Rechtsgrond(en) bepalen: toestemming, uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting, vitale belangen, algemeen belang, gerechtvaardigde belangen.

 

5.2.    In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring met onze privacy policy of aanvinken/aanklikken van een checkbox op https://vetsandco.be - geeft u Dac Vets & Co de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

 

6.    Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u (voor zover u deze verstrekt):

 

    Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres en gegevens van huisdier.

7.    Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Dac Vets & Co)?

 

    nvt

 

8.    Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

 

    nvt

9.    Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

9.1.    Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server specifiëren.

 

9.2.    Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. Indien het doeleinde is bereikt, zullen wij uw persoonsgegevens in principe wissen en in ieder geval niet langer dan uiterlijk termijn invullen.

 

10.    Wat zijn uw rechten?    

 

10.1.    U hebt het recht om ons te verzoeken om:

  • inzage van uw persoonsgegevens;

 

  • verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;

 

  • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

10.2.    U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

 

10.3.    U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

10.4.    Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

 

10.5.    U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact .

 

10.6.    De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

 

10.7.    Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Dac Vets & Co op info@vetsandco.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

 

11.    Wat zijn onze verplichtingen?

 

11.1.    Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. https://vetsandco.be/nieuws en de servers van Dac Vets & Co.

 

11.2.    Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

 

11.3.    Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

 

11.4.    Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

 

    In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

 

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u Dac Vets & Co contacteren op het info@vetsandco.be e-mailadres.

 

11.5.    Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.